Privacybeleid

Obs Dubbeldam neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hieronder wordt het Privacy Statement van obs Dubbeldam uiteengezet. We raden u daarom aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Wat is obs Dubbeldam?
Obs Dubbeldam is een openbare basisschool van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) .Obs Dubbeldam is gevestigd te Dordrecht aan de Eikenlaan 25, 3319 SC. Obs Dubbeldam heeft een dislocatie aan de Dubbelsteynlaan-West 54, 3319 EL.

Welke informatie wordt door obs Dubbeldam verzameld en verwerkt?
Contactinformatie
Indien u zich als bezoeker van de website een aanvraag- of contactformulier invult op de website of anderszins contact opneemt met obs Dubbeldam, verstrekt u contactinformatie aan obs Dubbeldam. Obs Dubbeldam slaat uw contactinformatie op op haar servers. Deze contactinformatie kan onder meer bestaan uit NAW (Naam, Adres en Woonplaats) gegevens, uw e-mailadres. De gevraagde contactinformatie kan van tijd tot tijd veranderen.

Automatisch Gegenereerde Informatie
Obs Dubbeldam verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website en/of uw account. Obs Dubbeldam kan ook derden, zoals Google Analytics, verzoeken deze informatie voor haar te verzamelen en te verwerken. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat u gebruikt en cookies.

Voor welke doeleinden zal obs Dubbeldam informatie over u gebruiken?
Doeleinden

Obs Dubbeldam zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
- om de website aan te bieden;
- om u informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van obs Dubbeldam;
- om geanonimiseerde statistische gegevens op te (laten) stellen en de dienst te beveiligen;
- om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Gebruik door obs Dubbeldam
Obs Dubbeldam wil u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Indien u in het verleden contact hebt opgenomen met obs Dubbeldam, bestaat de mogelijkheid dat u eens in de zoveel tijd informatie over obs Dubbeldam, al dan niet per e-mail, krijgt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij updates en/of door obs Dubbeldam georganiseerde activiteiten. Ook bestaat de mogelijkheid dat obs Dubbeldam u haar nieuwsflits toezendt.

Obs Dubbeldam gebruikt de hierboven bedoelde automatisch gegenereerde informatie voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging van de website. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden
Zonder uw expliciete toestemming zal obs Dubbeldam uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken, verkopen en/of verhuren voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Obs Dubbeldam kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten aan u en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan obs Dubbeldam uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Op welke wijze beschermt obs Dubbeldam uw persoonlijke informatie?
Obs Dubbeldam zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
Indien u wilt weten welke persoonsgegevens obs Dubbeldam over u heeft vastgelegd, dan kunt u altijd contact opnemen via info.dubbeldam@opod.nl

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van obs Dubbeldam?
De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Obs Dubbeldam heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website van obs Dubbeldam zijn verkregen. Obs Dubbeldam accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan info.dubbeldam@opod.nl
Cookie instellingen